En gratisbiljett för alla? : Om förståelsen av skandinaviska språk hos studenter som lär sig danska, norska eller svenska som främmande språk

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Danska, norska och svenska är nordiska språk med stora likheter. Danskar, norrmän och svenskar förstår varandras språk relativt väl, framförallt i skrift. Syftet med denna uppsats är att undersöka om den som lär sig ett nordiskt språk som främmande språk också kan förstå de andra språken på samma sätt som infödda nordbor. Vidare vill jag ta reda på om något av de tre språken är „bättre“ att lära sig först för den som vill kunna ta del av den nordiska språkgemenskapen. Jag har därför testat tyska studenter med danska, norska eller svenska som främmande språk i läsförståelse, översättning och hörförståelse. De texter som används i undersökningen är nyheter från tre stora dagstidningars nätversioner och radionyheter. Undersökningen visar att de tyska studenterna har god hjälp av sitt första nordiska språk i förståelsen av de andra språken, men att hjälpen inte är lika stor som för modersmålstalare. Norska tycks vara det språk som ger störst hjälp, vilket stämmer väl med tidigare undersökningar bland infödda nordbor. En annan mycket viktigt faktor för förståelsen är hur väl den studerande behärskar sitt första nordiska språk. De studerande som har kommit långt i sina studier och har stor kontakt med språket och landet förstår även de andra språken bra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)