Prediktorer för negativ kroppsuppfattning : - en studie av mediekonsumtion och psykologiska mekanismer

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning:   Betydelsen av mediekonsumtion innehållande ideal/utseendefokus och olika psykologiska mekanismer för kroppsuppfattning studerades genom en enkätundersökning. Urvalet bestod av 331 svenska unga kvinnor och män. För kvinnor fanns ett svagt positivt samband mellan mediekonsumtion och positiv kroppsuppfattning. BMI var en tredjevariabel alternativt en mediator i detta samband. Selektiv exponeringsteori föreslås som en förklaringsmodell för att förstå dessa resultat. Vidare var internalisering och social jämförelse viktiga mekanismer kopplade till kroppsuppfattning. Jämfört med män hade kvinnor mer negativ kroppsuppfattning, lägre självkänsla, ägnade sig mer åt social jämförelse samt var mer utseendeorienterade. Den här studien visar på komplexiteten i processer som är kopplade till kroppsuppfattning och belyser vikten av vidare forskning på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)