ORD, MENING OCH MAKT. En kritisk analys av barnavårdsutredningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare genom det skriftliga språket använder argumentation för att övertyga läsarna och rättfärdiga sina beslut i utredningar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 2§. I undersökningen använder vi en kvalitativ textanalys med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Vi använder även teoretiska begrepp och verktyg som utgår från retorik, professionalitet och makt. Studien visar att analysdelen i utredningar gällande tvångsomhändertagande överlag skrivs med stark bestämdhet och utan utskriven aktör, detta i kombination med olika retoriska knep gör att analysen i utredningen kan upplevas hård där “sanningar” konstrueras genom det skriftliga språket. Olika former av makt och motmakt synliggörs både genom socialsekreterarens tolkningsföreträde gentemot familjen och familjens som ibland besvarar detta med att gör motmakt. Makt visar sig också i hur socialsekreteraren använder sig av begrepp utan förklaring och ett myndighetsspråk. Detta riskerar att både begränsa familjen att förstå vad som skrivs samt öka klyftan mellan familjen och socialtjänsten. Olika diskurser synliggörs i analysen, vissa är mer framträdande medan andra visar sig implicit. Det är främst fyra diskurser som framträder i analyserna och dessa är den psykologiska, den psykosociala, den medicinska och den juridiska diskursen. Den psykologiska diskursen visar sig främst genom användandet av anknytningsteorin, den psykosociala är bredare och synliggörs genom att barnet sätts i relation till sin omgivning och den medicinska diskursen yttrar sig genom medicinska termer och diagnoser. Olika diskurser vilar på antaganden. De diskurser som synliggörs i utredningarna avslöjar även värderingar och visar på hur dominanta diskurser ofta används oreflekterat. Utredningarna skrivs för förvaltningsrätten vilket visar sig i socialsekreterarnas argumentation i hur de använder juridiska termer som är direkt hämtade från lagboken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)