Det oproblematiska sexköpet : En kritisk diskursanalys av diskussionstrådar på Flashback

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

Sammanfattning: Män som köper sex av kvinnor är ett pågående problem i dagens samhälle trots en lagstiftning som kriminaliserar köp av sexuella tjänster och trots att socialtjänsten har verksamheter riktade till sexköpare. Internet är en mötesplats där de män som köper sex och de som inte gör det har möjlighet att diskutera sexköp. Studiens syfte har därför varit att på diskussionsforumet Flashback undersöka och problematisera hur sexköp beskrivs i diskussionstrådar av de män som skriver att de köper sex av kvinnor och de män som skriver att de inte gör det, för att få kunskap om vilka konstruktioner av sexköp det finns och hur sexköp kan motiveras/inte motiveras. Metoden som använts för att undersöka det som skrivs i diskussionstrådarna är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. I enlighet med studiens syfte att problematisera hur sexköp beskrivs har resultatet analyserats utifrån radikalfeministisk teori och teorin om hegemonisk maskulinitet. Studiens resultat visar att sexköp kan motiveras genom att det konstrueras som konsumentens rättighet, mäns enda utväg, som en god gärning, att sex alltid kostar och som sex mellan jämlika parter. Resultatet visar även att motiv till att inte köpa sex är att den prostituerade konstrueras som osmaklig, att sexköp är ett risktagande och ett onödigt köp. Motiv för och emot sexköp har utgångspunkt i männens situation, medan den prostituerades situation inte problematiseras, vilket förstås med mäns överordning över kvinnor och normer om maskulinitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)