Uppfattningen av aggression hos virtuella 3D karaktärer : En undersökning om skillnaden mellan könen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: I detta arbete undersöks skillnaden mellan män och kvinnor i huruvida de uppfattar kroppsspråk då det appliceras på en avskalad virtuell karaktär. Utifrån tidigare forskning om kroppsspråk och känslouttryck skapades fyra animationer föreställande gångcykler samt knackningar som visualiserade två olika känslor: glädje samt ilska. Det skapades även två neutrala animationer, en för vardera handling. En enkät skickades ut där träffsäkerhet, intensitet samt trovärdighet för animationerna undersöktes. Totalt svarade 30 personer på enkäten varav 21 var kvinnor. Resultatet av studien jämfördes med den problemformulering som grundats på tidigare forskning. Kvinnor valde i större utsträckning den glada karaktären. Resultatet visade på en skillnad mellan könen men ett motsatt resultat i förhållande till tidigare forskning. För att utvidga denna forskning kan flera aspekter undersökas, som till exempel hur ansiktsuttryck, olika utformningar på de virtuella karaktärerna samt hur olika animationsstilar påverkar resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)