Den man eller kvinna som är skickligare med ord än andra kallas också Bragr

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: En genusbaserad undersökning som undersöker vilka karaktärsdrag som ses som positiva eller negativa för män eller kvinnor i ett urval av de isländska sagorna. Undersökningen använder Joan Scotts poststrukutralistiska teori och Laqueures enköns modell för att se vilka karaktärsdrag som utmärker män och kvinnor i Erik Rödes saga, Gisli Súrassons saga, Laxdalingarnas saga, den poetiska eddan och den prosaiska Eddan. Vidare försöker undersökningen se om det finns en maktbalans i sagorna och om situationen påverkar vilka egenskaper som visas som postiva eller negativa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)