ICA-Stig har makten? : ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Lina Brynö; Malou Wilson; [2017]

Nyckelord: ICA; genus; stereotyper; reklamfilm; identitet;

Sammanfattning: Abstrakt Syftet med vår undersökning var att studera ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv. Vi har specificerat oss på om det manliga eller kvinnliga könet framkommer mer eller mindre i filmerna, om det har skett någon förändring kring genusperspektivet från år 2006 till 2016, samt om varorna som finns med i filmerna är mer eller mindre riktade till något av könen.   Frågeställning:

    Hur framställs kvinnor respektive män i Icas reklamfilmer? Har det skett någon förändring från år 2006 till 2016? Är varorna som visas i reklamfilmerna avsedda för kvinnor, män eller båda?   Vi har utgått från teorier som vi anser är relevanta för vår undersökning. Vi har delat in teorierna i tre olika områden: Genus Medier och identitet Reklam och media. För att genomföra undersökningen har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys på 15 olika reklamfilmer. Vi har avgränsat oss till reklamfilmer som har visats på TV under tre olika högtider i Sverige: jul, midsommar och påsk. Vi har sedan gjort en kvalitativ innehållsanalys på fem filmer som vi anser lockar fram olika stereotyper.   Resultatet vi fann i vår undersökning var att männen dominerar i ICAs reklamfilmer, och med det menar vi att det bland annat är fler manliga karaktärer som är med och har en slags ledarroll. Vårt resultat skiljer sig något mot vad teorierna kring ämnet påstår, nämligen att kvinnor ofta dominerar reklambranschen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)