Morgonstund har guld i mun - Kartläggning av gymnasieungdomars frukostvanor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Människors hälsa och välmående är starkt forknippat med matvanorna. Då grunden förframtida vanor läggs redan i tidig ålder bör regelbundna mat- och motionsvanor främjas.Frukosten anses vara den viktigaste av dagens måltider då denna har en avgörande betydelseför prestations- och koncentrationsförmågan under resterande delen av dagen. Trots dettapresenterar Livsmedelsverket oroväckande information som visar att en av tio skolungdomarinte äter frukost. Ett annat påstående som nämns i samband med ungdomars frukostvanor äratt andelen fiukostätare minskar ju äldre de blir. Svenskarnas frukostvanor överlag harförändrats en hel del under de senaste åren och frukostätandet utanför hemmet tycks ha blivitallt mer förekommande. Studier visar också på att många äter sin fiukost utan sällskap avnågon annan och att frukosten därmed upplevs som dagens minst sociala måltid. För attförbättra ungdomars frukostvanor anser flera källor att skolan borde ta ett större ansvar ocherbjuda elevetna morgonmål i skolan.Syftet med studien var främst att kartlägga gymnasieungdomars fiukostvanor samt undersökahur uppfattningarna kring deras fiukostvanor ser ut. Vi ville även studera hur fiukostvanornaförhåller sig till de Svenska näringsrekommendationerna för måltider. Undersökningengenomfordes på en gymnasieskola i Göteborg i form av en kvantitativ enkätundersökningmed kvalitativa inslag. Resultatet av undersökningen visade bland annat i enlighet medtidigare utförda studier att vissa gymnasieungdomarna inte äter enligt Svenskanäringsrekommendationerna. Vårt resultat tyder också på att gymnasieungdomarnas syn påsitt frukostätande inte alltid överensstämmer med vad de verkligen äter, då jämförelser gjortsmed de Svenska näringsrekommendationeffra. I studien konstaterades vidare att de flesta ätersin frukost i hemmet utan sällskap av någon annan. Merparten av gymnasieungdomarna istudien har också visat sig intresserade av fiukostservering i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)