HR:s perspektiv på personalstrategi och ålder. En kvalitativ intervjustudie i fem organisationer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Fler generationer än någonsin ska idag samsas på arbetsmarknaden och i våra organisationer, samtidigt som många upplever att det är svårt att få tag i rätt kompetens och vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare för alla åldrar ökar. Denna uppsats intresserar sig för HR-funktionens syn på hur man arbetar personalstrategiskt ur ett åldersperspektiv. För att skapa ett underlag för en analys av detta har fem HR-ansvariga i lika många organisationer av olika slag intervjuats i en semistrukturerad intervjuform. De har fått svara på frågor som berör hur de arbetar aktivt med, men också vad de har för erfarenheter av personalstrategi-relaterade frågor ur ett mångfaldsperspektiv. Resultatet har sedan analyserats utifrån den kvalitativa metoden Grounded Theory. Studien definierar ett antal huvudfrågor som är avgörande för att framgångsrikt arbeta med en personalstrategi som berör och inkluderar alla åldrar, flera generationer och olika erfarenhetsspann. Dessa är mångfaldsarbete, inkluderande ledarskap och arbete med normkritik - inte minst i rekryteringssammanhang, mentorskap, ökad kunskap om och perspektiv på lärande samt en flexibel och förstående hållning i work-life balance frågor för alla åldrar. Slutsatsen visar på att en holistisk approach är nödvändig då dessa olika frågor samverkar med varandra. Framtida forskning i ämnet kan innefatta att studera det bilaterala mentorskapet mellan medarbetare i olika åldrar och hur det kan påverka kunskapsutbyte och upplevelsen av inkludering på en arbetsplats samt om detta påverkar hur länge medarbetare väljer att stanna i organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)