Fysiska klädbutikers kamp mot e-handel : En granskning av de små fysiska butikernas konkurrensmedel gentemot e-handel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: E-handeln växer mer och mer för varje år och det har aldrig någonsin varit lättare att köpa produkterän vad det är idag. För fysiska butiker är det därför viktigt att använda sina konkurrensmedel,marknadsföringsstrategier och handelsmiljö på rätt sätt för att överleva på marknaden och för attöverleva konkurrensen från den växande e-handeln. De fysiska butikerna behöver fokusera på hur dekan vara konkurrenskraftiga på marknaden för att inte bli utkonkurrerade av e-handeln. Syftet medstudien är att undersöka hur lokala klädbutiker utan e-handel överlever och bemöter konkurrensen fråne-handeln.Vi har använt oss utav en kvalitativ metod för att kunna besvara vår frågeställning och vårt syfte. Vigenomförde kvalitativa intervjuer med fyra butiksägare av fyra små butiker som inte har någon ehandel,och vi analyserade sedan deras svar genom att jämföra svaren som vi fick med det valdateoretiska ramverk som vi använt oss av i studien och även med tidigare forskning inom ämnet. Vigjorde även observationer hos dessa fyra butiker.Slutsatsen som dragits av undersökningen är att mindre butiker överlever på marknaden genom att haen god service och lojala kunder. Det är dessutom inte lönt för mindre butiker att starta en e-handel dådet resulterar i mer jobb och kostnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)