Icke-farmakologiska behandlingsmetoder mot postoperativt illamående och kräkning : Systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund  Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) är utöver smärta bland de vanligaste biverkningarna för patienter som genomgår anestesi i det postoperativa förloppet. Individuella riskfaktorer för PONV anses vara kvinnligt kön följt av tidigare historia av åksjuka, att vara icke-rökare och användning av postoperativa opioider. Förutom ökat vårdlidande och ökat vårdbehov är PONV associerad med ökad risk för aspiration, och försämrad sårläkning och längre sjukhusvistelse. Syfte  Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka effekter som framkommit för de icke- farmakologiska behandlingsmetoderna akupunktur, akupressur och transkutan elektrisk nervstimulering, mot postoperativt illamående och kräkningar hos vuxna. Metod  Systematisk litteraturstudie med beskrivande design valdes för att sammanställa resultat av relevant litteratur från tidigare studier gjorda inom problemområdet. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databasen PubMed. Efter urval och kvalitetsgranskning inkluderades 12 studier i resultatet. Granskning av de inkluderade artiklarnas kvalitet genomfördes utifrån rekommendationerna från Joanna Briggs Checklist for Randomized control trails.   Huvudresultat  Flera av de inkluderade studierna visade att de icke-farmakologiska behandlingsmetoderna akupunktur, akupressur och TENS hade signifikanta positiva effekter mot PONV, det första postoperativa dygnet hos framförallt kvinnor under 50 år. Slutsats  Utifrån de vetenskapliga artiklarna som har inkluderats i denna litteraturstudie, har det framkommit att de icke-farmakologiska behandlingsmetoderna akupunktur, akupressur och TENS har positiva effekter mot PONV hos framförallt kvinnor. Studien kan bidra till ökad förståelse för icke-farmakologiska behandlingsmetoder mot PONV. Därför bör icke-farmakologiska behandlingsmetoder betraktas som ett komplement till sedvanlig behandling mot PONV till patienter som genomgår anestesi i det postoperativa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)