Barns könsroller i fritidshemmet : En kvalitativ undersökning under barns val av fria lekar/fritidsaktiviteter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka hur könsrollerna i fritidshemmet formas och upprätthålls men även hur de bryts. Forskningsfrågorna vi utgår från handlar om pojkar och flickors val utifrån ett genusperspektiv samt förändringar som uppstår när barn bryter könsroller kopplat till fria lekar och fritidsaktiviteter. För att besvara dessa frågor har vi genomfört observationer på en skolas fritidshems och deras inomhus- och utomhusmiljö. Analyseringen av det insamlade materialet har genomförts utifrån de teoretiska perspektiven socialisation och genus. Vår studies resultat visar att det finns skillnader mellan pojkar och flickor utifrån könsroller som är stereotypiska i elevernas val av aktiviteter. När det kommer till likheter i val av aktiviteter mellan pojkar och flickor, upptäckte vi det i en fri lek. Ett oväntat resultat som visar att både pojkar och flickor tycker om låtsaslek, dock är det deras roller i leken som skiljer mellan könen. Utifrån förändringar som uppstod när barn bryter könsroller, märkte vi att det beror på en sammanstötning mellan barns egna val och stereotypiska uppfattningar om deras kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)