Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att använda symtomskattningsinstrument inom specialiserad palliativ hemsjukvård

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård syftar till förbättrad livskvalitet för den som drabbats av livshotande och obotbar sjukdom. Det palliativa vårdens förhållningssätt bygger på att förebygga och lindra symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling. Användning av symtomskattningsinstrument regelbundet kan förbättra upptäckt och behandling av olika symtom i livets slutskede. Skattningsinstrumentet Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) är utvecklat i England utifrån skattningsskalan Palliative care Outcome Scale (POS) och är ett flerdimensionellt instrument som beaktar fysiska, psykiska, sociala och existentiella områden. Genom IPOS kan patientens behov av vård bedömas, insatta åtgärder utvärderas och vårdkvalitén kan förbättras och utvärderas. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att använda IPOS i det dagliga arbetet med patienter inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Metod: Metoden som valdes var kvalitativ ansats med individuella semi-strukturerade intervjuer. Ett strategiskt urval med definierade inklusions- och exklusionskriterier valdes som urvalsmetod. Fyra enheter med specialiserad palliativ hemsjukvård i Mellansverige tillfrågades om deltagande i studien, varav en enhet tackade ja till medverkan. Genom enhetens vårdutvecklare tillfrågades tolv sjuksköterskor om deltagande. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter analyserades materialet med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sju personer valde att delta i studien och de intervjuades vid ett tillfälle. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och intervjuerna varade mellan 15 och 20 minuter. I resultatet kunde nio underkategorier identifieras som därefter kunde delas in i tre övergripande kategorier; organisation, symtomskattning med IPOS och patienten i centrum. Slutsats: Slutsatsen var att sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av IPOS var mestadels positiva och de kunde se flera fördelar med symtomskattningsinstrumentet, bland annat genom att instrumentet gav en omfattande helhetsbild över patientens situation. IPOS bidrog till regelbunden symtomskattning samt gav en god helhetsbild över patienten. Dock fanns några bekymmer enligt informanterna, framför allt gällande rutinerna och arbetssättet med IPOS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)