Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Inom regeringssatsningen för Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden genomfördes ett antal projekt där marknadsföringskampanjen The 72 Hour Cabin ingick. Kampanjen utspelades under 2017 på en platslös ö som valdes utifrån att den låg enskilt till. Detta skulle skapa förutsättningar att genomföra en studie om naturens stressreducerande effekter där resultatet låg som grund för kampanjens budskap. Allemansrätten och svenskens naturnära livsstil marknadsfördes med hjälp av denna typiskt svenska natur som en välgörande och avstressande plats för turister. 72 Hour Cabin var en tredagarsupplevelse med naturnära aktiviteter och övernattning i glashus med vacker utsikt över en sjö. Kampanjen fick stor effekt och spridning på sociala medier. Den platslösa ö där kampanjen filmades var i verklighet en plats i den dalsländska kommunen Åmål. De glashus som ingick som boenden i kampanjen står kvar än idag som en naturupplevelse till uthyrning. Rättsprocessen för beviljad strandskyddsdispens för denna exploatering går dock fortfarande fram och tillbaka mellan de olika intressenterna. Vackra landskap är mål för naturturism och naturturism lyfts ofta fram som ett medel för landsbygdsutveckling. Naturturism växer även som fenomen och det genomförs stora satsningar för dess utveckling, men hur säkerställs planering för hållbar utveckling av dessa landskap som är under förändring. Allemansrätten och ett utbyggt och tillgängligt friluftsliv är en resurs för svenska medborgare men används också som en attraktionskraft för att locka till fler inhemska och internationella turistbesök. Tillgänglig och oexploaterad natur möjliggörs av olika former av naturskydd där exploatering i sjönära läge regleras genom strandskydd, men genom kampanjen för The 72 Hour Cabin användes denna typ landskap för att skapa turistattraktivitet genom exploatering. Att studera perspektiv på hållbar utveckling utifrån dilemmat med att planera för att skapa turistisk attraktionskraft och samtidigt bevara skyddad natur är målet för denna studie. Syftet har därför varit att studera olika intressenters hållbarhetsperspektiv samt de intressekonflikter som kan uppstå mellan dessa olika perspektiv vid förvandling av landskap för utveckling av naturturismdestinationer. Studiens datamaterial har samlats in genom kvalitativa samtalsintervjuer med olika intressenter som deltog vid planeringen och genomförandet av kampanjen, samt med aktörer som kontrollerar och påverkar markanvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)