Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftsystemet

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Markus Nordh; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I detta exjobb har ett acceptanskriterium för olje- och partikelöverdrag försökt att tas fram. Anledningen till att arbetet har gjorts är att det sedan tidigare inte har funnits någon fastställd nivå för hur mycket olja och partiklar som kompressorn får släppa ut och som i förlängningen får passera torkpatronen på APS. Den tryckluft som används till många komponenter på lastbilar då främst bromssystemet genereras av en kolvkompressor som smörjs av motoroljan. I och med detta så kommer en del av oljan att läcka förbi kolvringar i cylindern och följa med tryckluften som överdrag. Detta överdrag är känt att skada komponenter i tryckluftsystemet. Därför är det viktigt att kunnabestämma ett acceptanskriterium så att komponenterna kan skyddas från allvarlig skada. Inom ramen för detta arbete så har en testrigg byggts upp där en sedan tidigare känd känslig komponent för överdrag har testats. Komponenten är en så kallad hyttnivåventil och är på lastbilen monterad mellan hytt och chassi. I riggen har fyra stycken hyttnivåventiler öppnats och stängts kontinuerligt för att simulera verkligheten. Testet har genomförts under tio veckors tid för att jämföras med ett fastställt kriterium för hur länge hyttnivåventilerna ska hålla. Resultatet från testet har dock inte varit entydigt och det har pga. det inte gått att fastställa ett acceptanskriterium. Vad det beror på att testet inte föll ut som planerat kan bero på flera anledningar men en avgörande faktor antas bero på att det i riggen endast är ren motorolja. Vilket skiljer sig från de fall på fältet där problem med hyttnivåventilen tidigare har visat sig. Eftersom det på en lastbil pågår en förbränningsprocess som med tiden kontaminerar oljan. Rekommendationer för fortsatt arbete är således att modifiera metoden genom att ersätta den rena oljan i riggen med gammal olja för att på detta sätta försöka att lösa frågan med ett acceptanskriterium.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)