Reducering av ledtiden vid utleverans hos EJOT Sverige AB

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Denna rapport utreder möjligheterna till att reducera ledtiden, med en uppskattning av minst 10%, för plockprocessen på den utlevererande avdelningen som kallas den ”avgående avdelningen” hos EJOT Sverige AB i Örebro. Företaget vill i dagsläget skapa sig en tydlig helhetsbild av processen samt få underlag, för eventuell framtida implementering, i form av förbättringsförslag för en ledtidsreducering. Under arbetets gång beskrivs nuläget utifrån datainsamling, intervjuer och observationer, i kombination med ett spagettidiagram som presenteras. De möjliga rotorsakerna till problemen kartläggs genom att skapa ett fiskbensdiagram som sedan analyseras. Analyserna visar på att processen är komplex och därmed även problemen. Orsaker som valts för vidare analys är: layout, körslinga och placering av låga gods.  Tre förbättringsförslag har tagits fram utifrån analyserna och dessa handlar om att skapa en ny optimerad layout, en ny optimerad körslinga samt att eliminera placeringen av låga gods.  Det fortsatta arbetet bör vara att optimera en ny lagerlayout samt se över och standardisera en ny körslinga. Företaget bör också se över möjligheterna att eliminera placeringen av gods på markplan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)