Miljöcertifiering och miljömål – Samband och skillnader : Miljöbyggnad och BREEAM jämförda med de nationella miljökvalitetsmålen

Detta är en Master-uppsats från KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

Sammanfattning:

Miljömål finns uppsatta både på internationell och nationell nivå. Många miljöproblem är av internationell karaktär och internationellt samarbete således en förutsättning för att kunna uppnå en utveckling som är hållbar även inom nationen. För att klargöra vad samhället som helhet vill uppnå, fyller de statliga miljömålen en viktig roll. I praktiken har det dock varit svårt, inte minst i internationella förhandlingar, både att formulera målsättningar som, ifall de uppfylls, på sikt medför en utveckling som är hållbar och även att realisera de miljömål som väl blir antagna. Arbetet kring miljömålen är i alla fall konstruktivt då det driver utvecklingen i en positiv riktning. Kring miljömålsarbetet pågår också mycket viktig uppföljning och kartläggning gällande tillståndet i miljön.

Miljöcertifieringssystemen kan ses som en alternativ strategi för hur miljöpåverkan ska minskas, då certifieringen kan användas som ett bevis för att byggnaden har låg miljöbelastning och kan användas av företagen i deras marknadsföring. Därigenom kan ett ekonomiskt intresse finnas från företagen att konstruera mindre miljöbelastande byggnader.

Gällande de två miljöcertifieringssystemen, BREEAM och Miljöbyggnad, som har undersökts i det här examensarbetet, gäller att de båda överensstämmer med miljömålen och främjar arbetet för att de uppnås genom tydligt utformade krav på vad byggnaden ska uppfylla för att för att kunna erhålla en certifiering. Miljöcertifieringssystemen varierar i omfattning och således också hur väl och på vilka områden de överensstämmer med miljömålen. Miljöcertifieringssystemen är specifikt framtagna för bygg- och fastighetssektorn och på vissa områden innefattar de punkter inom den sektorn vilka miljömålen inte inkluderar.

Miljömålen och miljöcertifieringssystemen kompletterar varandra på det sätt att de strävar mot samma mål, en utveckling som är hållbar, men med olika arbetsmetoder som mycket väl skulle kunna lämpa sig för samarbete. I dagsläget är de dock inte medvetet korrelerade då de är framtagna på var sina håll och inget aktivt samarbete pågår. Det vore konstruktivt för bägge parter att utveckla samarbetet mellan aktörer som arbetar för miljömålen och aktörer som verkar för miljöcertifieringssystemen. Inte minst vore detta lämpligt ur miljömålssynpunkt med hänsyn till att bygg- och fastighetssektorn utgör en så stor del av samhällets totala miljöbelastning. Exempelvis utgör växthusgasutsläpp från bygg- och fastighetssektorn ca 30 % av samhällets energianvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)