Inkludering i praktiken : Intervjustudie med specialpedagoger

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Författare: Karin Cronholt; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet är att undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv som kan identifieras i gymnasieskolors arbete med att erbjuda särskilt stöd. Materialet har samlats in genom kvalitativa forskningsintervjuer och urvalet är fem specialpedagoger. Kvalitativ forskningsintervju kan beskrivas som en möjlighet att förstå världen och det sammanhang de intervjuade personerna befinner sig i. Det ger också en möjlighet att utveckla en mening och se ett mönster utifrån de intervjuades erfarenheter. Resultatet påminner om det Nilholm beskriver som dilemmaperspektivet vilket kan förklaras med att man måste vara medveten om den inbyggda konflikten mellan att ge individuell hjälp och att låta en grupp få gemensamma kunskaper och utvecklas tillsammans. När det särskilda stödet ska utformas är man hänvisad till individuella tolkningar med fler yrkesgrupper inblandade vilket kanske kan förklara att det är dilemmaperspektivet som dominerar. Man måste också ta hänsyn till Skollagen och de kommunala riktlinjerna vilket kan bidra till att det finns utrymme för variationer på det specialpedagogiska arbetets utformning. Slutsatsen blir att specialpedagogerna främst använder sig av inkluderande metoder vilka är påverkade av det kritiska perspektivet. Det förekommer åtgärder som inte är inkluderande vilket gör att arbetessättet även kan identifieras med både det kompensatoriska perspektivet och dilemmaperspektivet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)