Lönsamhetskalkylering för solenergi i flerbostadshus : Med tre presenterade investeringsstrategier

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: För att klara av FN:s klimatmål, innefattandes begränsningar av den globala uppvärmningen, krävs det drastiska åtgärder inom samtliga sektorer. Energianvändningen måste effektiviseras och användningen av förnybara energikällor måste utökas och motsvara 100 procent av energibehovet inom en snar framtid. Solenergi, som är en förnybar energikälla, anses vara högst fördelaktig med anseende till dess utvecklingspotential. Denna potential återspeglas i att den installerade effekten av solceller ökade, mellan 2010 – 2015, med hela 1 000 procent i Sverige (Axelsson, Blomqvist, Dvali, Ludvig, & Unger, 2017). Urvalet av solcellspaneler förekommer i ett flertal typer och modeller. Dessa kommer med varierande verkningsgrader vilket påverkar energiproduktionen. I denna studie har tre olika investeringsstrategier, med avsikt att genomföra en lönsamhetsberäkning gällande en solcellsinvestering, presenterats. Studien grundas i att identifiera om en investering i solceller på ett fastighetsbestånd, som Fastighets AB Balder äger, är ekonomiskt lönsamt. Beräkningar har därmed genomförts med hänsyn till egenskaper och förutsättningar på två flerbostadshus i Bergsjön, Göteborg. Resultatet utifrån de olika investeringsstrategierna har fastställts genom lönsamhetsberäkningar som grundas i en LCOE-kalkylmall (Levelized cost of electricity). Vidare har en utökad LCOE-kalkylgenomförts för att presentera utfallet med hänsyn till implementering av ett gemensamhetsabonnemang för respektive flerbostadshus. Vid analys av resultatet har en investeringsstrategi, av tre utförda, presenterat en ekonomisk lönsamhet där intentionen är att försörja flerbostadshusets fastighets- och hushållsel, tillsammans med en komplettering av ett gemensamhetsabonnemang. För Fastighets AB Balder innebär denna investeringsstrategi att en solcellsinvestering med rådande förutsättningar skulle generera en ekonomisk lönsamhet, motsvarandes ett nuvärde på sammanlagt 173 955 kr på 25 år, för de två undersökta flerbostadshusen. Underlaget för lönsamhetskalkyleringarna innefattar en identifiering av flerbostadshusens energibehov genom en analys av dokumenterade energiförbrukningsdata från databasen Entro Optima. Denna data har sedan tagits i beaktning i förhållande till antalet tillgängliga soltimmar under respektive månad för båda flerbostadshusen. Beräkningen har tagit hänsyn till de avkastningskrav, förutsättningar och egenskaper som råder. Resultatet av lönsamheten för respektive investeringsstrategi är klart beroende av flertalet centrala faktorer såsom solinstrålning, flerbostadshusens energiförbrukning, elpriset och skattereduktion enligt studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)