Berättelsen om Barbie - en kvalitativ studie av flickors lek med två olika dockor

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Elsa Rehnström; [2016-03-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka de berättelser som flickor skapar i leken med två olika dockor. Trettio flickor som var mellan fem och sju år gamla deltog i studien. De fick antingen leka med en Barbiedocka eller med en docka som heter myIDolls, som tagits fram som ett mer realistiskt alternativ till Barbie. Intervjuer genomfördes för att senare analyseras med induktiv tematisk analys med fokus på skillnader i berättelserna. Resultaten visade att det blev skillnad i berättelserna beroende på om barnet fick leka med Barbie eller med myIDolls. Framförallt låg skillnaderna i att lek med Barbie gav upphov till lek med fokus på utseende medan lek med myIDolls var mer varierande där både vardagliga och mer fantasifulla berättelser förekom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)