Det brottsförebyggande arbetets utmaningar : En kvalitativ studie om boendes upplevelser av det brottsförebyggande arbetet i Andersberg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs i ett segregerat bostadsområde, hur de boende i området upplever resultatet och möjliga konsekvenser av det befintliga brottsförebyggande arbetet. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nio informanter i form, av en polis och åtta boende. Den metodologiska ansats vi använt oss av är hermeneutiken. Empirin har tolkats genom användning av teorier och begrepp om socialt kapital (Robert Putman), situationell och social brottsprevention samt stigma (Erving Goffman). Resultatet visar att informanterna upplever att segregationen i området bidrar till att det skapas problem med kriminalitet. Kriminaliteten behöver lösas genom ett välfungerande brottsförebyggande arbete vilket kunnat påverka diskursen om Andersberg i positiv bemärkelse. Idag brister det i arbetet genom att det saknas resurser och det finns en problematik i vem som ska åtgärda problemen. Det bidrar till att konsekvenser uppstår för lokalbefolkningen i form av att kriminalitet i området, brist på kunskap bland de boende, låg sysselsättning och en misstro mot polisen i området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)