Dit rampljuset inte når - Den osynliga offergruppen : En kritisk diskursanalys av ett konferensmaterial rörande våld i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Våld i när relationer debatteras flitigt i det offentliga rummet. Fokus ligger till största delen på mäns våld mot kvinnor. Män som brottsoffer i samband med våld i nära relationer förekommer endast sporadiskt i forskningsvärlden, och tillskrivs knappt legitim status som brottsoffer i samhället. Till följd av detta är det svårt att uppskatta i vilken omfattning män utsätts för våld. Syftet med den kritiska diskursanalysen var att belysa den normativa ordning som består av en bild av mannen som förövare och kvinnan som offer, samt att analysera hur diskurserna manlighet, kvinnlighet, offer och förövare används i ett konferensmaterial kring våld i nära relationer. Analysen visar att diskurserna utrycks på ett mycket traditionellt sätt och de traditionella könsrollerna förstärks i materialet, samt att män enbart förknippas med offerrollen om de befinner sig i en samkönad relation eller lider av en funktionsnedsättning. Detta kan bero på att befintliga ideologier som radikalfeminismens syn på patriarkatet, liksom föreställningen om offer och förövare, har en maktfunktion och är så förankrad i den diskursiva praktiken att det är svårt att få till en förändring av diskursordningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)