"Isen försvinner!" : En studie om förskolans yngsta barns kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Den här undersökningen har sitt fokus på förskolans yngsta barn, 1 – 2,5 år, och deras kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form. Syftet med undersökningen är att belysa hur förskolans yngsta barn kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen. Metoden som användes i den här undersökningen har sin utgångspunkt i att jag låtit barnen på egen hand utforska is som smälter inne på sin avdelning. Det var tre förskolor som besöktes och fyra barngrupper med 2 – 4 barn som deltog i aktiviteten. Data har samlats in med hjälp av videoobservationer som sedan har transkriberats. Den fenomenografiska forskningsansatsen använts som analysverktyg i arbetet. Resultatet av undersökningen visar på att barn kommunicerar om aggregationstillstånd och is som materia genom att relatera till tidigare erfarenheter, använda sig av redskap och begrepp, kroppsspråk och observera varandra. Genom att ha en förståelse för hur barnen uttrycker kunskap och hypoteser synliggörs det vad de vill förmedla. Genom att urskilja barns uttryck så synliggörs deras naturvetenskapliga intressen. För att se barnens uttryck för kunskap och intressen genom deras egna utforskande och undersökande bör förskollärare kunna se på det med ”naturvetenskapliga glasögon”. Det innebär att de bör besitta en kunskap om kemi innan, samt låta barnen leda utforskandet utifrån sin egen förmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)