Förekomsten av sociala karaktärstyper. En studie i arbetsmotivation

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Det finns många anledningar till varför vi arbetar och det är svårt att peka ut en enskild faktor som den dominerande. Michael Maccoby ställde frågan ”Arbeta – Varför det”, i titeln på sin bok som kom ut på svenska 1989. I den påstod Maccoby att självutveckling var ett motiv till att arbeta. Han såg en tydlig trend i form av att Självutvecklarnas andel av den arbetande befolkningen skulle öka och många andra karaktärstyper skulle få det svårare i framtidens organisationer. Med denna uppsats har vi försökt´att replikera Michael Maccobys undersökning som lett fram till dessa tankegångar. Vi ville se vilka resultat vi skulle få fram i dag, och hur väl dessa stämmer med vad Maccoby väntade sig för 30 år sedan. Vi har använt oss av Maccobys sociala karaktärsteori som består av fem sociala karaktärstyper. De fem karaktärstyperna är förutom Självutvecklaren, Experten, Hjälparen, Försvararen samt Innovatören. Var och en av dem har sina speciella drivkrafter i arbetet. Utifrån teorin om sociala karaktärstyper har vi försökt att, med hjälp av intervjuer kompletterat med enkäter, placera in våra respondenter inom dem.När vi återigen sammanställde resultatet efter detta analysarbete utgjorde Självutvecklarna en mycketliten grupp. Experterna däremot, var mycket väl representerade. Vi valde därför att rikta vår analysmot dessa två karaktärstyper och varför förhållandet mellan dem såg ut som det gjorde. Varför Självutvecklarna, tvärt emot Maccobys dåtida tankar om framtiden, fortfarande var så glest representerade och varför Experterna var så framträdande i materialet.Vi satte vidare resultaten i ett större sammanhang eller kontext. Det handlar exempelvis om hierarkiska och platta organisationer, men också om att ställa en postmodernistisk föreställningsvärld av organisationer mot en uppfattning om att det mesta är sig likt inom dagens organisationer. Det i syfte att ytterligareanalysera varför inte Maccobys tankar om framtidens förekomst av de sociala karaktärstyperna i organisationer blivit verklighet. Vi hittade flera tänkbara orsaker till varför, och misstänker att det finns ännu fler. Med avseende på vårt syfte har vi kunnat konstatera att Maccobys förväntningar, om Självutvecklarnas framfart och Experternas tillbakagång, lång ifrån realiserats. Då det gäller frågan om varför det ser ut så här har vi hittat flera tänkbara delförklaringar, men inget definitivt svar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)