Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. Metod: Vi genomförde en tvärsnittsstudie med en hypotesprövande deduktiv ansats. Data samlades in via årsredovisningar samt frågeformulär till respondenter bestående av företagsledning. Vi introducerar även en ny statisk modell för VD:s värdeappropriering. Datamaterialet bearbetades sedan med multipel regressionsanalys med det statistiska verktyget SPSS. Teoretiska perspektiv: Studien utgår från det resursbaserade perspektivet (RBV) (Barney, 1991) och Coffs teori om förhandlingsstyrka (1999). Studien använder sig av spelteori framtagen av Stuart (2001) som förklaringsmodell. Värdeapproprieringsmåttet baseras på tidigare teori och studier från Jean Tirole (1988) Brandenburger & Stuart (1996), Charreaux & Desibrères (2001), Lieberman, Castro-Garcia, Balasubramanian (2013). Empiri: Data samlades in genom 286 stycken enkäter till svenska börsnoterade företag på OMX-Nasdaq. Utefter det samlades omsättning och totalersättning för VD in från bolagens årsredovisningar. Slutsats: Studien påvisar ett orsakssamband mellan en VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor och dennes värdeappropriering i en komplex firma. Studien presenterar en teoretisk utvidgning av befintlig förhandlingsteori gällande ledarskapsbaserad förhandlingsstyrka. Studiens resultat talar emot tidigare förhandlingsteori om att individer inte ensamt kan appropriera värde i komplexa firmor. Studien kunde dock inte påvisa att VD:s kontroll över information i komplexa firmor, VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor och VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)