Lärare om Testbaserat lärande : En intervjustudie om lärares inställning till test som verktyg för att stärka lärandet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Urban Wirebring; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Testbaserad inlärning är en pedagogisk metod som bygger på användningen av test och prov som verktyg för att stärka inlärningen istället för som underlag för bedömning. En enig forskarkår i kognitionsvetenskap och psykologi har med robusta och tydliga resultat visat hur upprepad testning kan användas för att stimulera och stärka inlärning. (Wiklund-Hörnqvist 2015).Metoden bygger på ett kognitivt fenomen som kallas testeffekten. Genom att testa sig själv på det stoff man försöker lära sig, till exempel genom att utsätta sig för ett diagnostiskt test, uppmuntras eleven att plocka fram ur minnet information om det denne läst och försöker lära. Denna minnesframplockning stärker förmågan att minnas informationen vid senare tillfällen på ett bättre sätt, jämfört med om eleven i stället för att testa sig på innehållet, skulle ha läst om samma text efter samma tidsintervall. (Roediger & Karpicke 2006).Trots den enighet som råder bland forskarna ser vi ganska lite av upprepad testning som lärandemetod i skolan. Baserat dels på en kandidatuppsats gjord på gymnasielärare (Wirebring 2014), dels på erfarenhet av samtal med forskare och lärare, kan jag dra slutsatsen att användningen av test och prov som metod för att stärka inlärningen verkar sällsynt. Detta trots att kunskapen om testeffekten inte är särskilt ny (James 1890). Fenomenet omskrivs förvisso redan i förra seklets början, men forskning på testbaserad inlärning tog fart framför allt under de två senaste decennierna.Jag ser en lucka i mötet mellan en enig forskarkår och de yrkesverksamma lärarna. Det verkar som om många lärare inte hört talas om testbaserad inlärning eller begreppet testeffekten. Därtill förefaller diskussioner kring hur de vetenskapliga rönen om testbaserat lärande skall kunna tolkas, användas och implementeras i den pedagogiska verksamheten svårfunna. De forskare som studerar testbaserat lärande gör det företrädelsevis inom kognitionsvetenskapliga fält. De studerar ju hur hjärnan fungerar, inte hur skolan fungerar. Hur kan det vara att ett område som har så tydliga kopplingar till den pedagogiska verksamheten inte diskuteras av pedagogerna själva? Min undersökning handlar just om detta. Genom ett par pedagogiska glasögon betraktat, hur ser man på användningen av upprepad testning i skolan? Hur ser lärarna på testbaserat lärande i sin verksamhet? Till vilken grad känner de till metoden överhuvudtaget? Vilka är metodens möjligheter och begränsningar enligt de som arbetar i pedagogisk verksamhet.Detta är mitt huvudsakliga syfte med studien. Undersökningen bygger på ett antal kvalitativa intervjuer med lärare i gymnasieskolan och strävar efter att bidra med ett pedagogiskt perspektiv på testbaserade inlärningsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)