Förlossningskontrakt. Kvalitativ studie om förlossningsrädda kvinnor

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige ökar antalet kvinnor med förlossningsrädsla vars önskan är att förlösas med kejsarsnitt. Dessa kvinnor saknar tilltro till att de klarar av att föda barnet vaginalt. Barnmorskan har ett ansvar att stödja och stärka kvinnor med förlossningsrädsla. Förlossningsrädda kvinnor kan vara i behov av ett förlossningskontrakt. Det innebär att kvinnan kan tänka sig att börja vaginal förlossning, under förutsättning att de under förlossningsprocessen har möjlighet att ändra beslutet och bli förlösta med kejsarsnitt. Syfte: Syftet med studien är att beskriva förlossningsrädda kvinnors upplevelse av ett förlossningskontrakt som de erhållit innan förlossningen. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats baserad på intervjuer med sex kvinnor som erhållit ett förlossningskontrakt. Resultat: Resultatet visade följande tre kategorier: Upplevelsen vid erhållandet av förlossningskontraktet, Förlossningskontraktets inverkan på förlossningsrädslan och Förlossningskontraktet stödjande funktion. Följande sex underkategorier framkom: Innehållet i informationen, Delaktighet i beslut, Möjligheter och begränsningar, Förlossningskontraktets giltighet, Förlossningsrädslan uppmärksammades och Förlossningskontrakt var inte alltid till nytta under förlossningen. Slutsats: Hur kvinnornas förlossningsrädsla påverkades efter att de fått förlossningskontrakt varierade. En del av kvinnorna upplevde att de fick otillräcklig information om förlossningskontraktets innebörd och att de inte alltid inkluderas vid beslutstagande. Kvinnorna hade behov av att erhålla förlossningskontraktet tidigare under graviditeten. Det grundade sig på att då hade det varit enklare för dem att motta information och bearbeta syftet med förlossningskontrakt samt hinna motivera sig att påbörja förlossningen vaginalt. Dessutom bör förlossningskontrakts benämning ändras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)