Utmaningar med ekologiskt ansvarstagande i stora företags leverantörskedjor : - En modellutvecklande studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Utifrån idégrunderna från CSR är syftet att utveckla en samlad modell om de mest utmärkande utmaningarna med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, med fokus på implementering, granskning och kommunikation. Metod: Studien baseras på vetenskapsteori från hermeneutiken och socialkonstruktivismen. Forskningslitteratur har analyserats och olika aspekter har brutits ut till en teoretisk referensram. Studien utfördes med en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer är ett specifikt metodval. Det empiriska materialet har genomgått en urvals- och insamlingsprocess. Vidare har materialet bearbetats och tematiserats i samspel med teorin. En abduktiv och iterativ process påverkade forskningsprocessen genom en växelverkan mellan teori och empiri. För att säkerställa studiens kvalité präglades utförandet av kvalitetskriterier. Metoden resulterade i en strukturering och kategorisering av utmaningar i företags styrning. Resultat & slutsats: Studiens resultat ges i en strukturerad och kategoriserad samlad modell över utmaningar. Detta genom en förankrad empirisk begreppsram som sammanställts med teoretiskt ramverk om utmaningar med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. Examensarbetets bidrag: Ett teoretiskt bidrag ges genom konceptualisering och en samlad teoretisk modell. Större kännedom om olika utmaningar presenteras för att underlätta hantering eller föreslå åtgärder för företag att styra hållbart. Detta görs genom nya strukturerade kategorier och en förankrad begreppsram från empirin. Förslag till fortsatt forskning: Baserat på studiens resultat föreslås att fortsatt forskning utvecklar modeller med samma utgångspunkter och grunder. Förhoppningsvis kan det uppnås genom förbättrad strukturering av implementering, granskning och kommunikation med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, samt genom nya eller befintliga utmaningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)