”Jag vill ha felen, jag vill inte förebygga dem”  : Lågstadielärares tillvägagångssätt för att stötta elevers stavningsutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Föreliggande studies syfte är att undersöka hur tre svensklärare som undervisar i årskurs 2 och 3 stöttar elevernas stavningsutveckling. För att samla in studiens data används metoden Design-based Research (Anderson & Shattuck, 2012) där observationer visar hur de deltagande lärarna genomför stavningsundervisning samtidigt som intervjuer används för att se hur studiens deltagare säger sig planera och utvärdera sin stavningsundervisning. Med hjälp av observationer och semistrukturerade intervjuer har relevant data för studiens syfte samlats in. Studiens teoretiska ram grundar sig i det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i begreppet stöttning. Vidare analyseras studiens insamlade data med hjälp av fem stöttningskomponenter: ägarskap, lämplighet, struktur, samarbete och internalisering (Langer & Applebee, 1986). Observationerna visar att studiens deltagare genomför sin stavningsundervisning med en liknande struktur. Däremot framkommer det av intervjuerna att endast en av tre deltagare kontinuerligt undervisar om stavningsregler. Samma deltagare väljer också att rätta alla uppkomna stavfel, medan de andra deltagarna väljer att göra olika beroende på situation. Dessa två deltagare är rädda att för hård stavningsrättning hämmar elevernas skrivlust. Trots att deltagarna har olika syn på effektiv stavningsundervisning och väljer att arbeta på olika sätt kan vi urskilja de fem komponenterna av stöttning hos samtliga deltagare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)