”Jag behöver inte gå in för djupt för det ligger ändå inte på mig personligen” : En kvalitativ studie om yrkesrollen i emotionellt arbete

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Sammanfattning Inom vård- och omsorgssektorn är människor beroende av hur de bemöter varandra där servicen blir en del av vårdgivarens vardag. För att individen ska agera professionellt i en serviceinriktad verksamhet behöver individen i sin yrkesroll som vårdgivaren tillsammans med sin privata roll utgöra grunden för det som kan anses vara professionellt. Men Hochschild (2003) menar att människor som har svårt att skilja på sin yrkesroll och den personliga rollen tenderar att drabbas av utbrändhet. Är det därför möjligt för individer att skilja på yrkesrollen och den privata rollen för att individen ska agera professionellt? Hochschild’s (2003) teori avseende emotionellt ar- bete samt Goffmans (2006) teorier kring roller ligger till grund för den aktuella studien. Dessa teorier behandlar arbetet i sin helhet och kopplas till empirin samt diskussion. Syfte Syftet men denna studie är att få en förståelse av hur vårdgivaren upplever sin yrkesroll i relat- ion till emotionellt arbete. Syftet är också att lyfta fram individens beskrivning av sin yrkesroll i mötet med vårdtagaren. Huvudresultat Resultatet visar hur ett flertal respondenter upplever att det finns klara direktiv och önskemål inom vård- och omsorgssektorn om hur en vårdgivare ska förhålla sig till sin vårdtagare. Men att kunna förhålla sig professionellt i sin yrkesroll avseende emotionellt arbete upplevs många gånger som svårdefinierat. Empirin visar hur ett distanserat förhållningssätt till vårdtagaren kan skapa förutsättningar till ett välmående för vårdgivaren samtidigt som känslor och egenskaper hos vårdgivaren kan skapa ett välmående för vårdtagaren. Det handlar om att se till varje indi- vids behov där det blir en balansgång för vårdgivaren att kunna avgöra när och hur denne ska uppvisa känslor i sitt arbete. Metod Studien utgår från en kvalitativ metod där semi-strukturerade intervjuer har använts för in- samling av det empiriska materialet. Urvalet består av nio respondenter som arbetar inom den offentliga sektorn. Samtliga respondenter benämns som vårdgivare då en interaktion med en vårdtagare är ett krav för den aktuella undersökningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)