Hyperemesis gravidarum

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Många kvinnor lider av graviditetsillamående och en del utvecklar Hyperemesis gravidarum, som är en svår form av illamående och kräkningar under graviditet. En litteraturstudie utfördes med syfte att tydliggöra orsakerna och behandlingsmetoderna till Hyperemesis gravidarum. Även omvårdnadsåtgärder och kvinnors upplevelser belystes. Elva artiklar kom att ingå i studien, nio kvantitativa och två kvalitativa. Artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes. Resultatet sammanställdes som en integrerad analys utifrån orsaker, farmakologisk behandling, icke-farmakologisk behandling, omvårdnad av kvinnor med Hyperemesis gravidarum och kvinnornas upplevelser. Resultatet visade att de faktorer som påverkar förekomsten av Hyperemesis gravidarum är: ålder, vitaminer, rökning, sociala faktorer, barnets kön, helikobakter pylori och prostaglandiner. I resultatet framkom det att både farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder var av värde. Kvinnorna med Hyperemesis gravidarum upplevde att de kände sig ensamma, isolerade och att de inte blev tagna på allvar. Vårdpersonalen har en viktig roll i att bekräfta och stötta dessa kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)