Teknisk Analys och Money Management som investeringsstrategi

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida det går att prognostisera utveckling på OMXS30 med hjälp av lämpliga tekniska analysverktyg. Detta för att utreda hur relationen mellan den Effektiva Marknadshypotesen och Behavioural Finance ser ut på den svenska marknaden. Vidare är syftet även att undersöka möjligheten till att förbättra avkastningen med hjälp av tydliga restriktioner avseende money management. Detta undersöks för att klargöra om en högre avkastning kan erhållas med denna investeringsstrategi jämfört med passiva alternativt slumpmässiga investeringsstrategier. Metod: Tre tekniska analysindikatorer testas på svenska OMXS30 mellan åren 1987 och 2008. Dessa indikatorer simuleras sedan tillsammans med olika stopp-tekniker för att jämföras med Buy & Hold-strategin, den riskfria räntan och en randomiserad investeringsportfölj. Teoretiska perspektiv: Teorin utgår i den Effektiva Marknadshypotesen, Behavioural Finance, de tekniska analysindikatorerna och money managementtekniker som är inkluderade i studien. Empiri: Den Effektiva Marknadshypotesen, Behavioural Finance och Money Management. Slutsatser: Med studiens utvalda indikatorer gick det inte att konstatera att överavkastning går att uppnå på den svenska marknaden då ingen portfölj lyckades slå alla jämförelsestrategier. Därmed accepteras den Effektiva Marknadshypotesen för den svenska marknaden medan Behavioural Finance förkastas. Målgrupp: Studenter på universitetsnivå med finansiell inriktning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)