Warwashing - Om företags legitimitetsskapande i krig

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerat inom ramen för Rysslands invasion av Ukraina för att skapa sig legitimitet. Uppsatsens syfte är att djupdyka i hur företag, sedan invasionen bröt ut, agerat och kommunicerat sitt ställningstagande i invasionen. Forskningsfråga: Hur skapar företag legitimitet genom sin kommunikation under kriget mellan Ryssland och Ukraina? Metod: Studien har en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Uppsatsen är en dokumentstudie som är uppbyggd likt en fallstudie där data samlats in från tre utvalda företags kommunikationskanaler. Teoretiskt perspektiv: I studien används framförallt legitimitetsteorin, utvecklad av O’Donovan (2000), som behandlar företags agerande i den sociala kontexten och hur de bygger upp en stark legitimitet. Vidare används även den institutionella teorin av DiMaggio och Powell (1983) som behandlar isomorfism och hur enheter drivs till att efterlikna varandra i en viss miljö. Empiri: Studiens empiri består av data från respektive företags hemsidor, sociala medier och offentliga uttalanden. De studerade företagen skiljer sig både i bransch och kommunikationsstrategi. Slutsats: I slutsatsavsnittet identifieras tre olika typer av strategier för att bygga legitimitet med hjälp av sitt ställningstagande i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Med hänsyn till tidigare relation med Ryssland har respektive företag agerat på olika sätt inom studiens teman: frekvens, kanaler och värdeord. Gemensamt är att alla tre strategier tydligt går att koppla till fenomenet warwashing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)