Digital vägledning : Hur man knuffar schysst…

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Människors konsumtion ökar och digital mathandel växer för varje år som går. När människors konsumtion ökar, leder det till negativa konsekvenser för miljön. Valen av livsmedel påverkas hur produkter är presenterade. Digital mathandel har därför möjligheten att vägleda människor mot miljövänliga val genom att knuffa (nudga) dem.  En knuff syftar till att vägleda individer till att göra bra val utan att begränsa deras valfrihet eller ambition. Idag hanteras allt fler viktiga val på internet och det medför att knuffar blir mer aktuella i digitala sammanhang. Digitala knuffar kan leda till oavsiktliga konsekvenser och etiska implikationer som är svåra för designers att identifiera. Designers som vill experimentera med digitala knuffar behöver riktlinjer om hur det ska hanteras på ett etiskt sätt. Tidigare forskning inom digitala knuffar och etik visar att utvärdering av etiska riktlinjer saknas. Designers av digitala knuffar behöver utforska den etiska godtagbarheten av digitala knuffar som vägleder människor. Forskning har tagit fram etiska riktlinjer för digitala knuffar som rekommenderas att implementeras och testas i praktiken. Studien utfördes med en designorienterad forskningsansats. Syftet med denna designstudie är att konstruera digitala knuffar i form av designförslag med stöd av etiska riktlinjer och utvärdera användarupplevelsen av designförslagen i en digital mathandelsmiljö. Resultatet för studien bidrar med fyra designförslag som är konstruerade med stöd av etiska riktlinjer och hur dessa designförslag upplevs av människor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)