Religionsdidaktik : Didaktiska möjligheter och utmaningar i att undervisa om religion

Detta är en L3-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Författare: Ida Högberg; Elin Karlsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta är en konsumtionsuppsats med syftet att sammanställa och analysera tidigare forskning gällande religionskunskapsundervisning för årskurserna 1–3. Syftet är definierat i en frågeställning: Vilka didaktiska möjligheter och utmaningar lyfts fram i tidigare forskning gällande läraruppdragets tolkning, planering och undervisning i religionskunskap för årskurserna 1–3? Forskningen till denna konsumtionsuppsats samlades in genom databas- och manuell sökning. Det insamlade materialet analyserades genom en innehållsanalys för att undersöka textens relevans. Utgångspunkter i denna konsumtionsuppsats är att lärarens utbildning, förhållningssätt, modeller och strategier är avgörande för undervisningen. Läraren ställs inför olika didaktiska möjligheter och utmaningar i sin yrkesroll, detta har i forskningsresultat visats sig vara en didaktisk utmaning. Forskningsresultatet visade att lärare med ämnesdidaktiska kunskaper i religionskunskap har ett professionellt förhållningssätt i undervisningen. Elevers kunskapsutveckling i ämnet bygger på lärarens förmåga till en varierande undervisning, användningen av olika modeller och strategier hjälper läraren vid planering och genomförande av undervisningen. Den varierande undervisningen och lärarens förhållningssätt leder till att eleven får förståelse och acceptans för andra människors religionstillhörighet eller icke tillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)