Samverkan mellan traditionell- och agil projektmetodik

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Den digitala utvecklingen har setts påverka organisationer samt deras arbetsprocesser och resulterat i en bred utveckling i nyttjande av affärssystem. Affärssystemen kan ha många olika syften men det centrala är ofta att man vill nå en effektivisering av arbetsprocesser, och en implementering eller uppdatering av ett affärssystem kan nuförtiden ses som ett vanligt förekommande projekt i en organisation. Olika tillvägagångssätt används för att driva dessa projekt vilka utfaller i olika projektmetodiker. Genomförandet av implementeringen av ett affärssystem innebär ofta ett projekt mellan två eller flera organisationer. Denna fallstudie fokuserar på traditionell- (sekventiell/linjär) och agil projektmetodik (flexibel/rörlig), och hur dessa olika metodiker samverkar i projekt. Fallstudien resulterar i ett gränssnitt som belyser tre viktiga framgångsfaktorer att ha i åtanke när traditionell- och agil projektmetodik samverkar i projekt: frekvent kontakt, transparent kommunikation och decentraliserat samarbete. Genom att organisationer arbetar aktivt med att höja graden av dessa tre faktorer främjas samverkan mellan organisationerna i projektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)