En studie av vad som motiverar restauranganställda i arbetet. : En kvalitativ studie

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Studien avsåg att undersöka vad som motiverar anställda i restaurangbranschen i arbetet. Restaurangbranschen är en bransch som har en hög personalomsättning i förhållande till andra yrken och forskning har visa att människor som är motivarande både mår bättre och är mer benägna att stanna på en arbetsplats längre. Med tanke på att restaurangbranschen är stadigt växande kan ökad kunskap om motivation vara av värde för för anställda inom restaurangbranschen. Studien undersöker anställdas egna tankar och erfarenhet angående motivation, därav är studien av kvalitativ karaktär där fyra personer som jobbar i restaurangbranschen har intervjuats. Intervjuerna genomfördes med hjälp av tematisk analys där fem motiverande faktorer framkom: Balans mellan uppgiftens krav och den egna förmågan, samhörighet, känsla av trygghet och balans, personlig utveckling och stolthet i utförande. Resultatet visade att anställda upplever en stark inre motivation till sitt arbete. I de fall det upplevts en yttre motivation har det varit förankrat i respondenternas värderingar och därmed haft en autonom karaktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)