Genusperspektiv i handledningsrummet : Handledares berättelser om attityder till genus och tillämpning av ett genusperspektiv i handledning av studentterapeuter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning:

Syftet med studien var att undersöka: a) vilka attityder har handledare till genus? b) vilka attityder har handledare till en tillämpning av ett genusperspektiv i handledningen? och c) hur beskriver handledare att de tillämpar ett genusperspektiv i handledningen? med fokus på studentterapeuternas utveckling. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sex informanter, som analyserades med tematisk analys. Resultatet visade på att informanterna har en generell attityd att det är viktigt att vara genusmedveten, att det finns en skepsis mot en tillämpning av ett genusperspektiv med risk att det används felaktigt, och slutligen att de flesta informanterna har en passiv tillämpning av ett genusperspektiv. Resultatet går i linje med en uppfattning om att jämställdhet och genusmedvetenhet har blivit en passiv del av svenskars nationella identitet. Det går även i linje med tidigare studier som beskriver att psykologer tycks ha ett neutralt kunskapsideal med ett individperspektiv, vilket gör det svårare att praktiskt tillämpa genusperspektiv i handledning då det förankras i en socialkonstruktivistisk syn på individen och kräver ett samhällsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)