BIM inom kalkyl

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

Författare: Silvia Khochaba; Vinos Koutcho; [2018]

Nyckelord: BIM; 5D; benefits; costs; manuals; BIM; 5D; fördelar; kostnader; manualer;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte: Det främsta problemet med implementering av BIM inom kalkyl är brister och felaktigheter i 3D-modeller (tredimensionell modell) som medför att de inte blir pålitliga. Målet med detta arbete är därför att klargöra hur informationskvalitén i en BIM-modell kan förbättras för att därmed öka användningen av BIM inom kalkyl hos byggföretag. Metod: Intervjuer, observationsstudier och litteraturstudier är de metoder som har valts för att besvara frågeställningarna i rapporten. Intervjuer utfördes med företag som har implementerat BIM inom kalkyl, med sådana som inte har infört och med företag som håller på att införa det. Observationsstudier genomfördes med handledarföretaget där kalkylprocessen redovisades tydligt. Litteraturstudier har pågått under hela arbetets gång för att ha en teoretisk grund i det hela. Informationen från dessa tre metoder har sedan jämförts för att därefter dra rimliga slutsatser. Resultat: En vägledning för branschen som lösning till kvalitetsproblem i modeller är att upprätta manualer. Dessa ska användas vid skapandet av modeller vilket troligtvis ska medföra reducering av felaktigheter. Dock krävs det även erfarenhet och kompetens inom personal samt investeringar på kostnad- och tid. Konsekvenser: Skulle implementering av BIM inom kalkyl lyckas medför det att säkrare kalkyler kan utföras vilket stärker företagets konkurrenskraft. Genom att implementera detta så tidigt som möjligt kan företagen utvecklas och undvika att hamna efter i branschen. Detta gynnar både företaget och den nya tekniken samtidigt som stora tids och kostnadsbesparingar erhålls. En implementering som denna kan lyckas vid upprättning av manualer med tydliga kravspecifikationer som tillämpas vid modellskapandet. Detta med hjälp av rätt erfarenheter och kompetenser bland involverad personal. Begränsningar: De begränsningar som finns i resultaten är bland annat att entreprenadformer och ansvarsförhållanden inte inkluderas. Dessutom är det avgränsat till att enbart behandla BIM i tidiga kalkylskeden vilket därmed medför att BIM inom planering, produktion, förvaltning och övriga skeden utesluts. Nyckelord: BIM, 5D, fördelar, kostnader, manualer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)