Utvärdering av algoritmer för bred kollisionsdetektering med hjälp av Boids algoritm

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Denna studie gick ut på att jämföra tre olika algoritmer som har använts för bred kollisionsdetektering, dessa algoritmer var Kd-tree, Octree och Sweep and prune. Kd-tree och Octree är spatiala datastrukturer, d.v.s. att de hanterar objekt inom specifika volymer. Sweep and prune använder istället listor för att ta reda på om objekt kolliderar. Fokus låg på att se hur stor skillnad algoritmernas exekveringstid hade jämfört med ’brute force’-implementationen och jämfört med varandra. Det utfördes ett antal olika experiment på algoritmerna med ett antal olika inställningar för att kunna utvärdera hur de presterar i olika situationer. Dessa inställningar var t.ex. antalet boids, deras hastighet och hur långt de kunde se. Resultatet visade att Sweep and prune presterade bäst med en liten mängd boids medans de andra algoritmerna kom ikapp och presterade bättre när antalet objekt ökade, då Kd-tree presterade bäst överlag. Studien kan vara till hjälp med att välja vilken bred kollisionsdetekteringsalgoritm som kan tänkas implementeras för en applikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)