Pes planus och Pes cavus rörelseutslag i subtalarleden, under stödfasen innan och efter uttröttande löpning

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Syfte: Att med hjälp av videoanalys och programvaran Dartfish, undersöka eventuella skillnader i stödfasen på vinkeln mellan calcaneus och underlaget, hos personer med Pes planus och pes cavus, både efter en- och 45 minuters löpning på löpband.  Studiedesign: En experimentell studie. Metod: Trettiofyra personer vars fot/fötter uppmättes till pes cavus och pes planus enligt kriterierna för Medial Longitudinale Arch -angle, inkluderades i studien. Mätningarna gjordes på en stillbild med digital goniometer i programvaran Dartfish. Därefter mättes calcaneus vertikala mittlinje i förhållande till underlaget i stödfasen både efter 1 minut och 45 minuter, när försökspersonerna sprang barfota på ett löpband. Resultat: Båda fotvalvsgrupperna visade ett signifikant lägre värde, d vs ökad valgusriktning av calcaneus till underlaget, efter 45 minuter jämfört med 1 minuts löpning (p<0.05). Konklusion: Både pes cavus och pes planus tenderar att inta en calcaneusställning mer åt valgus efter 45 minuters löpning. Det behövs fortsatt forskning för att klargöra förändringen av biomekaniken efter längre tids löpning. Studiens resultat antyder att framtida studier som undersöker sambandet mellan skador och abnormala fotrörelser under belastning  även bör undersöka efter längre tids löpning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)