Faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter från olika kulturer inom palliativ vård – en litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning:

När befolkningen i Sverige blir allt äldre kommer det bland annat leda till ett

ökat sjukvårdsbehov. I genomsnitt har människor födda i länder långt från Norden sämre

hälsa än personer födda inom Norden, de kan ha en annan kultur och tolka

kommunikationen inom vården annorlunda.

Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter och anhöriga från

andra kulturer inom palliativ vård.

Metod: En litteraturöversikt.

Resultat: Är baserat på nio vetenskapliga artiklar. Det fanns kulturella skillnader i synen

på allvarlig sjukdom och död. Inom flera kulturer är det tabubelagt att tala om döden och

detta var sjuksköterskorna inom västerländsk kultur oerfarna vid, de var mer vana vid en

rak och ärlig kommunikation med patienterna. Sjuksköterskorna hade

kommunikationssvårigheter med patienter och närstående då de inte hade samma språk. Det

var även svårt och tidskrävande att finna lämpliga tolkar som kunde hantera känsliga ämnen

relaterat till palliativ vård.

Konklusion: Sjuksköterskor upplevde att möten med patienter och anhöriga från andra

kulturer ofta var svåra om de inte pratade samma språk. Trots detta upplevde

sjuksköterskorna arbetet som tillfredsställande. Det framkom att för lite tid och stress var

ett av problemen samt att behovet av tolkar var stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)