Acceptans av affärssystem från ett användbarhetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Tony Gröndahl; [2020]

Nyckelord: affärssystem; slutanvändare; acceptans; användbarhet;

Sammanfattning: Affärssystem är ett fenomen som genomsyrar den moderna organisationen genom att vara en länk mellan dess olika avdelningar. Att införa ett affärssystem medför en förändring av människors arbetssätt. Det finns mycket forskning och flera teorier om hur ett affärssystemsprojekt bör genomföras för att minimera riskerna som förändringen medför. Fokus på merparten forskning och teoribildning grundar sig emellertid i framgångsfaktorer för planering och införande av affärssystem, vilka ofta begränsas till projektteam och ledningens roller. Detta trots att slutanvändaren är den huvudsakliga mottagaren av produkten - affärssystemet - samt att de missnöjen som uppstår i själva verket härrör från slutanvändarnas sida. Det saknas forskning kring hur slutanvändarens roll kan och bör beaktas i hela affärssystemsprojektet från ett användbarhetsperspektiv. Med andra ord, vad det är som bidrar till att ett affärssystem blir accepterat snarare än förkastat av sina slutanvändare, vilket har gett syftet med denna uppsats - att identifiera dessa faktorer. I syfte att framställa faktorerna som leder till acceptans av affärssystem från ett användbarhetsperspektiv, har utifrån tidigare forskning kring affärssystem framställts en analysmodell. Denna analysmodell framställer en rad faktorer som ses potentiellt bidragande till acceptans. Relevansen som hos dessa faktorer har prövats i en enkätundersökning riktad mot slutanvändare inom olika företag och branscher. Även om enkätundersökningens räckvidd och totala svarsmängd begränsades av den rådande pandemin i landet och omvärlden, gavs av respondenterna empiriska bevis på att acceptansen av affärssystem till stor del bygger på slutanvändarnas attityd. Denna attityd i sin tur har visat sig påverkas positivt och negativt av ledningens agerande. Slutanvändare som fick möjlighet att påverka affärssystemsprojektet och hade en närmare relation till ledningen beskrev ett positivare porträtt av vad affärssystemet innebar för dem. Vidare förekommer att kunskapsnivå och kunskapsvariation är långt viktigare än utvecklad expertis inom en specifik domän. Genom att se dessa tre faktorer, attityd, ledningens agerande och kunskapsnivå som en utgångspunkt, kan framtida forskning eventuellt vidareutveckla användbarhetsperspektivet för utökad acceptans av affärssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)