Att förebygga spridning av MRSA på intensivvårdsavdelningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som har utvecklat resistens mot meticillin. Spridning av MRSA är ett stort globalt problem som ökar. På intensivvårdsavdelningar förekommer smittspridning till medpatienter som är svårt sjuka, ett problem som intensivvårdssjuksköterskr bör förhindra med hjälp av olika omvårdnadsåtgärder. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskan kan förhindra smittspridning av MRSA på intensivvårdsavdelning (IVA). Studien baseras på 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar brister i handhygien, bemanning av oerfarna sjuksköterskor, underbemanning, otillförlitlig infektionskontroll och att ej vårda patienterna på enkelrum ökar risken för smittspridning. Framtida forskning inom dessa områden bör fokusera på en ökad medvetenhet och kunskap hur följsamheten av hygienrutiner kan skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)