Hållbar arbetsmiljö inom hemtjänsten : Enhetschefer och tidigare medarbetares uppfattning om brist på personal inom hemtjänsten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Äldreomsorgen står inför stora utmaningar de närmsta åren. Detta beror bland annat på att antalet äldre personer, som är i behov av vård och omsorg ökar och att personalstyrkan minskar. Personalstyrkan minskar bland annat på grund av stora pensionsavgångar som är svåra att ersätta samt att det är färre personer som går ut från vård- och omsorgsprogrammet. De bakomliggande orsakerna tros bero på möjligheten till att få arbeta heltid, eskalerande arbetsbelastning och att vårdpersonalens yrkesstatus har blivit försämrad. Med denna studie var syftet att undersöka vad enhetschefer och före detta medarbetare uppfattar är orsaken till personalbrist i hemtjänsten. Författarna har intervjuat sex enhetschefer och gjort en enkätundersökning med öppna frågor till tjugo personer, som avslutat sin anställning vid hemtjänsten. Resultatet visade på att den främsta orsaken till att medarbetare avslutar sin anställning är arbetsmiljön. Andra orsaker som påvisades var dålig ekonomi, för hög arbetsbelastning samt bristande ledarskap och kommunikation. Både enhetschefer och medarbetare var överens om att det var en ansträngd ekonomi och personalbrist som var orsaken till att medarbetarnas arbetsmiljö blev försämrad. Detta i kombination med ett bristande ledarskap gjorde att medarbetarna inte orkade arbeta kvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)