Hjälp mig att växa : en studie av förskollärares upplevelser och arbetssätt med inkluderande specialpedagogik i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Ellström Larsson, S. & Persson, S. (2011). Hjälp mig att växa – en studie av förskollärares upplevelser och arbetssätt med inkluderande specialpedagogik i förskolan. Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Studien syftar till att undersöka hur verksamma förskollärare upplever och arbetar med inkludering i förskolan, främst med barn inom autismspektrat. I studien används en kvalitativ metod och forskningsansatsen inspirerades av ett fenomenografiskt synsätt. Resultatet pekar på att verksamma förskollärare har en positiv attityd till att inkludera barn med behov av särskilt stöd i verksamheten. För förskollärare är delaktighet något primärt, detta för att ge alla barn i verksamheten en känsla av gemenskap. Resultatet pekar också på vilken avgörande betydelse utformningen av den omkringliggande miljön har, för att på ett så optimalt sätt som möjligt passa de som deltar i den. De resultat som var av mer negativ karaktär, är att förskollärarna hade upplevelsen av att inte alltid ha tillgång till resurser, för att på ett gynnsamt sätt genomföra specialpedagogiskt arbete. Olika hinder som stora barngrupper, brist på tid och avsaknad av fortbildning, redovisades. De fundamentala tongångar som genomsyrar resultatet är betydelsen av att se varje individ för den de är, samt att betona det positiva med att alla människor är olika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)