KRG som regional säkerhetsskapande aktör. En litteraturstudie ur ett realistiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sammanfattning:

Sammandrag

Kurder är idag världens största befolkning, som beräknas vara mellan 40-45 miljoner i

hela världen, som är utan en erkänd stat. Dock finns det ett geografiskt område, i sydvästra Asien, som kallas för Kurdistan av alla kurder och är moderlandet för kurderna. I dagens läge är södra Kurdistan, norra Irak, den enda delen av Kurdistan som har en självständig region och är känd som KRG, Kurdistans regionala regering, och som den här studien kommer att fokusera på. Politiken i Mellanöstern ökar i snabb takt runt KRG, där under större delen av nittonhundratalet har setts som ett helt destabiliserande kraft i regionen, men i det senaste tio åren har denna uppfattning förändras. Idag är KRG en tillgång vad det gäller politiskt säkerhet i mellanöstern, där KRG bidrar till främjande av stabiliteten och utvecklingen i regionen. Syftet med denna uppsats är att förstå mekanismerna bakom stabiliteten och instabiliteten i konfliktfyllda regioner där KRG som aktör, i mellanöstern, ligger i fokus. Detta framställs genom att upplysa de problem som finns och förtydliggöra de regionala staternas ställningstagande gentemot KRG och vice versa. Genom de förändringar som har skett i regionen ska ett svar hittas till den övergripande frågan. Min strategi för att kunna besvara forskningsfrågan i uppsatsen är att analysera USA- och Turkiets säkerhetspolitiska hållning mot KRG. Detta tillämpades genom att göra en litteraturstudie av de dokument som tydliggör sammanställningen av geopolitiska processer och skeenden som omformat KRG:s ställning i regionen, i ett internationellt säkerhetsperspektiv. I detta används indikatorer från det teoretiska perspektivet realism för att på så sätt operationalisera och undersöka uppsatsens forskningsfråga. Slutsatsen visar att det finns många faktorer som påverkar KRG:s roll vad det gäller säkerhetsnivån både regionalt och internationell där mycket lutar åt samarbetet mellan KRG och Turkiet regionalt samt KRG och USA internationellt. Dessa kopplingar mellan KRG, Turkiet och USA ger ett kompletterande politik i regionen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)