Inget riktigt jobb – En studie över arbete och kontrollmekanismer inom fyra svenska gig-företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: På bara några få år har en mängd gig-företag etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Gig-ekonomin består av företag som förmedlar arbete mellan privatpersoner genom digital infrastruktur där gig-företagen fungerar som en utomstående part och avsäger sig rollen som arbetsgivare. Genom en kvalitativ textanalys baserad på texter hämtade från fyra svenska gig-företag, specialiserade på hushållsnära tjänster, undersöker jag narrativen kring arbete som framförs av företagen. Vidare undersöks de styr-och kontrollmekanismer som används av plattformarna och vad det får för konsekvenser för relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Det identifierade forskningsproblemet utgår således från att problematisera gig-företagen som enbart neutrala förmedlare av tjänster och undersöka vilket inflytande de utövar på användarna och arbetsprocessen. Studiens teoretiska utgångspunkter hämtas både från managementteori och marxistisk teori om arbete, och bygger till stor del på koncept från tidigare forskning om gig-ekonomin. Jag finner att hos alla fyra företag presenteras arbetet som ett komplement till den traditionella arbetsmarknaden vilket cementerar standardanställningen som “riktigt arbete” och gig-jobben som avvikande. Narrativen delas in i de tre kategorierna delningsekonomin, den framtida entreprenören och extrajobb vilka tillsammans legitimerar den oreglerade affärsuppgörelsen mellan arbetsköpare och arbetssäljare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)