En kvalitativ studie om marknadsföring via influencers inom skönhetsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för vilken roll en influencer spelar i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter. Influencers som etablerar nya varumärken är idag ett vanligt förekommande fenomen inom skönhetsbranschen och har visat sig innebära en stor genomslagskraft. Detta fenomen tyder på att influencers har en stark påverkan på konsumenten när det kommer till just skönhetsprodukter. Till skillnad mot flertalet andra konsumtionsprodukter verkar det vara enklare att påverka konsumentens köpprocess när det handlar om skönhetsprodukter. Anledningen till detta kan vara att konsumenten inte har möjlighet att utvärdera produkterna fullt ut innan ett köp, utan detta är först möjligt efter att ha köpt och provat produkten under en längre tid. Konsumenten är därmed mer mottaglig för extern input, och det är här influencers har extra god möjlighet att påverka konsumentens köpbeslut. Detta har lett oss fram till frågeställningen som lyder; “Vilken inverkan har en influencer i konsumentens köpbeslutsprocess för skönhetsprodukter?” Den teoretiska bakgrunden i det studerade ämnet baseras på tidigare forskning, där vi har utgått från teorier inom influencer marknadsföring, para-sociala interaktioner, elektronisk Word of Mouth samt konsumentens köpprocess. För att besvara vår frågeställning genomfördes en kvalitativ studie i form av intervjuer med tio kvinnliga konsumenter. Detta för att få en förståelse och kunna analysera hur respondenterna tänker om och påverkas av influencers i sin köpprocess när det kommer till skönhetsprodukter. Sammanfattningsvis kunde vi utifrån den insamlade empirin se att en influencer har som störst påverkan på konsumentens köpprocess när det kommer till stadierna behovsinsikt, fastställande av köpkriterier samt informationssökning. Empirin visar också att en influencer kan påverka konsumenten även i övriga steg i köpprocessen, men inte i lika stor utsträckning. Studien visar även att en förutsättning för att konsumenten ska känna sig mottaglig för kommersiella budskap på sociala medier, vilket även är grunden när det kommer till influencer marknadsföring, är att konsumenten upplever en trovärdighet i budskapet. Utifrån denna studie har vi kunnat visa på att konsumenten har en negativ inställning till betalda samarbeten, och att de istället inspireras av de budskap som känns mer relevanta och genuina. Att en influencer även besitter god kunskap inom det specifika ämne har visat sig öka trovärdigheten i ett budskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)