Personers upplevelser av att leva med diabetiska fotsår : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Diabetes Mellitus är en ständigt växande folksjukdom, där en av de vanligaste komplikationerna är diabetiska fotsår. Komplikationen innebär i regel livsstilsförändringar, medicinska behandlingar och fotvård. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av personer med diabetiska fotsår. Med denna bakgrund var syftet med litteraturstudien att beskriva personers upplevelser av att leva med diabetiska fotsår. De 7 vetenskapliga artiklar som låg till grund för studien analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i 5 kategorier; Att minskad rörelseförmåga ger begränsningar i vardagen, Att vara i en känslomässig bergochdalbana, Att behöva ändra sin livsstil och vanor, Att få en förändrad självbild och Att vara i behov av stöd från närstående och sjukvården. En slutsats från denna litteraturstudie är att personer som lever med diabetiska fotsår upplever både fysiska och mentala påfrestningar. Resultatet bidrog till ökad förståelse för personers upplevelser och för betydelsen av patientundervisning, vilket sjuksköterskan skall lyfta fram i den kliniska verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)